Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (dalej jako „RODO”), Administrator oświadcza, iż wdrożył wszelkie środki mające na celu ochronę Pani/Pana danych, czego wyrazem jest niniejsza Polityka Prywatności.

Kto jest administratorem Pana/Pani danych osobowych?

Administratorem danych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Prosperial Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres korespondencyjny: al. Stanów  Zjednoczonych 51/612, 04-026 Warszawa, adres e-mail: info@credilo.com, będący jednocześnie Pożyczkodawcą.

Przy skorzystaniu przez Pana/Panią z opcji refinansowania umowy o kredyt konsumencki, w związku z zawarciem nowej umowy refinansującej, Administratorem danych osobowych jest Forial Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres korespondencyjny:  al. Stanów  Zjednoczonych 51/612, 04-026 Warszawa, adres e-mail: info@credilo.com, występujący również jako Pożyczkodawca.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

1) przetwarzane zgodnie z prawem;

2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane

4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

Jakie dane przetwarzamy i w jakim celu?

W związku z korzystaniem przez Pana/Panią z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Serwis, a także informacje o Pana/Pani aktywności w Serwisie.

Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe:

1)     Imię i nazwisko

2)     Numer PESEL

3)     Numer i seria dowodu osobistego

4)     Płeć

5)     Data urodzenia

6)     Adres: ulica, numer bloku/mieszkania, kod pocztowy, miasto

7)     Dane pracodawcy (Nazwa, telefon kontaktowy, adres)

8)     Kwota miesięcznego dochodu

9)     Forma zatrudnienia

10)   Dane dot. działalności gospodarczej lub działalności rolniczej (nazwa, telefon, adres, numer NIP, numer REGON)

11)   Zobowiązania wobec innych podmiotów

12)   Adres poczty elektronicznej (e-mail)

13)   Numer telefonu kontaktowego

14)   Numer rachunku bankowego

15)   Stan cywilny

16)   Wykształcenie

17)   Status posiadanej nieruchomości

Pana/Pani dane osobowe podlegają szczególnej ochronie i są wykorzystane tylko w takim zakresie w jakim wyraził/wyraziła Pan/Pani na to zgodę.

Dane osobowe Użytkowników korzystających z Serwisu przetwarzane są przez Administratora w celu:

1)     rozpoznania wniosku o zawarcie umowy o kredyt konsumencki,

2)     oceny zdolności kredytowej,

3)     zawarcia umowy o kredyt konsumencki,

4)     kontaktu z Użytkownikiem,

5)     założenia, prowadzenia i obsługi Konta Użytkownika,

6)     obsługi reklamacji,

7)     realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze,

8)     analitycznym i statystycznym,

9)     marketingowym,

10)   przeciwdziałania wyłudzeniom,

11)   profilowania,

12)   tworzenia modelu statystycznego

Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia wniosku i realizacji umowy o kredyt konsumencki, a ich niepodanie skutkuje brakiem jej realizacji.

 

Na jakiej podstawie przetwarzamy Pana/Pani dane ?

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt a), b) i f) RODO, przy czym przez prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora należy rozumieć dochodzenie roszczeń wynikających z zawartej Ramowej Umowy Pożyczki.

 

Komu udostępnimy Pana/Pani dane?

W związku z realizacją umowy o kredyt konsumencki za pośrednictwem Serwisu dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, systemów call center, systemów do wysyłki komunikacji masowej, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych i handlowych), podmiotom które zajmują się agregowaniem danych wnioskodawców i pożyczkobiorców w celach porównawczych i w celu możliwości dokonywania oceny zdolności pożyczkowej przez uczestników poza-bankowego rynku finansowego (np. Biura Informacji Gospodarczej), podmiotom współpracującym z pożyczkodawcami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności na etapie windykacji należności (firmy windykacyjne, giełdy długów, kancelarie prawne, sądy, kancelarie komornicze) oraz innym podmiotom powiązanym z Administratorem.

 

Jakie prawa Panu/Pani przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do innego administratora danych. Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail  lub listownie na adres: al. Stanów  Zjednoczonych 51/612, 04-026 Warszawa. Może Pan/Pani może cofnąć udzielone zgody w każdym czasie korzystając z adresu e-mail (info@credilo.com)zamieszczonego w Serwisie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Panu/Pani także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Serwisu i zawarcia Umowy o kredyt konsumencki.

W procesie kontaktu drogą elektroniczną Administrator przetwarza Pana/Pani dane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania.

 

Czy będziemy przekazywać Pana/Pani dane poza EOG ?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, czyli do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

Czy w toku przetwarzania będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych na podstawie zgód stanowić będzie profilowanie w rozumieniu art. 22 RODO, polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji odnośnie Pana/Pani zdolności kredytowej w oparciu o informacje pozyskane ze zbiorów danych pozostałych współpracujących kredytodawców o historii Pana/Pani pożyczek oraz wynikach analiz statystycznych.

Wynik profilowania będzie miał znaczenie dla decyzji w przedmiocie zawarcia z Panem/Panią umowy kredytu, z zastrzeżeniem, że przysługuje Panu/Pani w każdym przypadku prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji. W takim przypadku należy skontaktować się z Administratorem.

Pana/Pani dane będą przetwarzane także w formie profilowania zwykłego, aby jak najlepiej dopasować oferty Pożyczkodawcy do Pani/Pana potrzeb.

 

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu proszę zapoznać się z naszą Polityką plików cookies

Jeśli nie wyraża Pan/Pani zgody na używanie przez nas plików cookies, w każdej chwili może Pan/Pani zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

 

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować pod adresem e-mail: iod@fintredo.com

Pośrednik kredytowy:

Fintredo Limited z siedzibą na Gibraltarze, Suite 2B, 143 Main Street, GX11 1 AA, Gibraltar, wpisana do Rejestru Spółek (Registrar of Companies) prowadzonego przez Companies House Gibraltar pod numerem 117009, reprezentowaną przez dyrektora: Sovereign Management Limited.

Serwisant kredytowy:

Fintredo Financial Technology Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 04-026)  przy al. Stanów Zjednoczonych 51/612, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta są przechowywane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000671671, NIP: 1132936615, REGON: 366933159, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł.

Współpracujący Pożyczkodawcy:

PROSPERIAL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000608921, NIP: 8992786662, kapitał zakładowy: 200.000,00 PLN.

FORIAL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Bronowickiej 75b/1, 30-091 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000609074, NIP 6772400719, kapitał zakładowy 200 000.00 PLN,

Reprezentatywny przykład:

 Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 0.00% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1200 zł; całkowita kwota do spłaty 1200 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; całkowity koszt pożyczki 0 zł (w tym prowizja: 0 zł, odsetki: 0 zł) Umowa na 30 dni. Kalkulacja została dokonana na dzień 18 stycznia 2019r. na reprezentatywnym przykładzie. 

Refinansowanie pożyczki:

Pożyczkobiorca ma możliwość skorzystania z pożyczki refinansującej udzielanej przez jednego z Pożyczkodawców współpracujących z serwisem Credilo.com. Refinansowanie następuje po uiszczeniu przez Pożyczkobiorcę odpowiedniej kwoty za skorzystanie z usługi uzależnionej od kwoty pożyczki refinansowanej oraz terminu na który ma być dokonane refinansowanie.

Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy. W przypadku nieterminowej spłaty mogą zostać doliczone dodatkowe koszty zawierające odsetki za czas opóźnienia w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). Pożyczkodawca ma prawo przekazania dochodzenia zaległych płatności osobom trzecim, oraz do dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego.

W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki oraz po spełnieniu przesłanek określonych przepisami prawa, Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej.

*Średni czas od złożenia wniosku do wydania decyzji i wypłaty środków. W zależności od oceny ryzyka kredytowego Pożyczkobiorcy może być wymagany kontakt telefoniczny przed wydaniem decyzji. Czas od wypłaty do udostępnienia środków na koncie zależy od godzin księgowania przelewów przez bank Pożyczkobiorcy oraz dostępności usługi Przelewy24.